1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

2. De door de koper opgegeven leveringsdatum is bindend voor deze. Op deze datum wordt de factuur verzonden en vanaf dan begint de betalingstermijn van 30 dagen te lopen, ook als de koper de goederen slechts later dan de leveringsdatum komt afhalen. Hoewel de overeengekomen leveringstijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten. Bij vertraagde levering wordt uiteraard slechts gefactureerd vanaf de goederen kunnen geleverd worden.

3. Overmacht kan hoe dan ook ontstaan en ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.

4. Worden enkel onder garantie teruggenomen, of onder garantie hersteld, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke reclamatie binnen de vijf dagen na vaststelling van het gebrek aan verkoper werd geadresseerd.

5. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd maximum 14 dagen na een aangetekende maanbrief.

6. Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum van het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

7. De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 €. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

8. Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke akkoord-bevinding. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden verzonden, dienen franco te worden verzonden.

9. Alle gebeurlijke geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheden van de Rechtbanken van Gent.